Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Urząd Miasta Zielona Góra Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail:

tel.: 68 45 64 100
fax: 68 45 64 155
Sesje Rady Miasta
Sesja
 
Newsletter
Uruchom Czytanie Strony
środa, 14 kwietnia 2021 r.

Aktualności

Dodano: 2021-01-27 Autor:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze na podstawie uchwały Rady Miasta Zielona Góra nr XXXVI.609.2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na rok 2021 ogłasza zaproszenie do składania ofert na zakup w 2021 r. usług świadczonych w siedzibie Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, poza siedzibą Biura na terenie Miasta Zielona Góra w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 

 
 

 

1.       Zakres zadań będących przedmiotem zakupu usług:

 

1)      udzielanie wsparcia osobom uzależnionym, współuzależnionym od substancji psychoaktywnych (w tym również DDA, rodzicom, których dzieci upijają się lub używają innych substancji psychoaktywnych), ofiarom i sprawcom przemocy oraz innym osobom z grup ryzyka przez psychologów, psychoterapeutów, specjalistów terapii uzależnień w formie zajęć indywidualnych albo grupowych;

 

2)      świadczenie porad prawnych osobom uzależnionym, współuzależnionym od substancji psychoaktywnych (w tym również DDA, rodzicom, których dzieci upijają się lub używają innych substancji psychoaktywnych), ofiarom i sprawcom przemocy oraz innym osobom z grup ryzyka;

 

3)      udzielanie porad w ramach terapii systemowej rodzin z problemem: uzależnienia od substancji psychoaktywnych, przemocy;

 

4)      prowadzenie działań adresowanych do nauczycieli i/ lub rodziców mających na celu podniesienie wiedzy merytorycznej i/lub prawnej w zakresie problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, zachowań ryzykownych oraz przemocy;

 

5)      prowadzenie w placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe), placówkach wsparcia dziennego oraz na uczelni wyższej działań w formie zajęć indywidualnych lub grupowych skierowanych do dzieci, młodzieży i studentów w zakresie profilaktyki uzależnień, przemocy i uczących umiejętności zdrowego stylu życia;

 

6)      przygotowanie lekcji wychowawczej dla uczniów szkoły podstawowej w klasach 4-8 w formie nagrania wideo. Tematyka lekcji wychowawczej powinna dotyczyć profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych albo zjawiska przemocy rówieśniczej i sposobów jej zapobiegania. Zadanie powinno obejmować 25-minutową prelekcję, zakończoną testem sprawdzającym wiedzę zdobytą przez uczniów;

 

7)      prowadzenie zajęć superwizji grupowej dla osób pracujących w obszarze pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych, pracujących
z ofiarami i sprawcami przemocy;

 

8)      realizacja działań streetworkerskich skierowanych do osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych;

 

9)      prowadzenie poza siedzibą Biura działań minimalizujących występowanie zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez realizację zajęć artystycznych, twórczych, manualnych itp. z elementami profilaktyki – edukacja przez kulturę i sztukę (również w formie on-line);

 

10)   prowadzenie w siedzibie Biura od poniedziałku do piątku punktu informacyjnego dla mieszkańców Zielonej Góry (osób uzależnionych, współuzależnionych od substancji psychoaktywnych, członków ich rodzin, DDA, ofiar i sprawców przemocy). Prowadzenie punktu informacyjnego ma polegać m. in. na wstępnym rozpoznaniu problemu, udzielaniu informacji dotyczącej rodzaju pomocy, kierowaniu do właściwego specjalisty lub miejsca, w którym można uzyskać fachową pomoc, informowaniu o ofercie pomocowej dostępnej w siedzibie Biura
i na terenie Zielonej Góry.

 

2.       Każde zadanie, o którym mowa w pkt 1. stanowi osobną usługę.

 

3.       Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań będących przedmiotem zakupu usług:

 

1)      na zakup usług w 2021 roku planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 255 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100);

 

2)      kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania będące przedmiotem zakupu usług można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań będących przedmiotem zakupu usług z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu opublikowania ogłoszenia.

 

 

4.       Zasady przyznawania finansowania:

 

1)      wysokość finansowania zadań będących przedmiotem zakupu usług może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji;

 

2)      w przypadku, o którym mowa w ust. 1), oferent zobowiązany jest do dostarczenia przed podpisaniem umowy - jednak nie później niż 7 dni od daty otrzymania informacji o wysokości przyznanego finansowania zadania - zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu;

 

3)      oceny merytorycznej ofert dokona komisja powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze;

 

4)      ocena komisji wraz z propozycją wysokości finansowania zostanie przekazana Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, który podejmie ostateczną decyzję w w/w sprawie;

 

5)      Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze po rozstrzygnięciu procedury składania ofert może odmówić podmiotowi przyznania finansowania oferowanego zadania i podpisania umowy w przypadku, gdy oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, wyjdą na jaw okoliczności nieznane w dniu rozstrzygnięcia ogłoszenia mające wpływ na ocenę wiarygodności merytorycznej lub finansowej oferenta;

 

6)      szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze;

 

7)      od decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze nie stosuje się trybu odwołania.

 

5.       Termin i warunki realizacji zadań będących przedmiotem zakupu usług:

 

1)      zadanie winno być zrealizowane w 2021 roku, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań, będących przedmiotem zakupu usług, określone zostaną w umowach;

 

2)      oferty dotyczące realizacji zadań określonych w punkcie 1 ust. 4), 5) niniejszego ogłoszenia powinny zawierać wykaz placówek oświatowych i/lub wparcia dziennego i/lub uczelni wyższej, w których oferent planuje realizację ww. zadań. Biuro zastrzega sobie możliwość wskazania podmiotom realizującym ww. zadania wykazu placówek oświatowych i/lub wsparcia dziennego i/lub uczelni wyższej, w których ww. zadania powinny zostać zrealizowane;

 

3)      odbiorcami zadań będących przedmiotem zakupu usług powinni być mieszkańcy Miasta Zielona Góra, w szczególności osoby zagrożone i dotknięte problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, osoby doświadczające przemocy, sprawcy przemocy, członkowie ich rodzin, osoby z grup ryzyka, osoby pracujące w obszarze pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych oraz w obszarze pomocy osobom doświadczającym i stosującym przemoc; Dorosłe Dzieci Alkoholików, rodzice, których dzieci używają substancji psychoaktywnych, seniorzy zagrożeni uzależnieniem od substancji psychoaktywnych bądź współuzależnieni, a także placówki oświatowe, placówki wsparcia dziennego oraz uczelnia wyższa, a także inne instytucje publiczne wymagające wsparcia w zakresie profilaktyki uzależnień;

 

4)       w przypadku zamknięcia Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z powodu pandemii lub innych zdarzeń losowych, oferowane zadanie będzie realizowane w trybie pracy zdalnej. Zadanie będzie wówczas wykonywane telefonicznie bądź przy pomocy Internetu, przy wykorzystaniu urządzeń własnych osoby wykonującej zadanie. Praca zdalna możliwa jest także w sytuacji, w której oferent przebywać będzie na dobrowolnej kwarantannie lub izolacji i niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Biuro. Porady telefoniczne mogą być udzielane w miejscu wykonywania zadania, w sytuacji, w której osoba chcąca skorzystać z pomocy przebywa na kwarantannie, izolacji bądź ze względu na stan zdrowia nie może dotrzeć do miejsca, w którym zadanie jest realizowane. Nie dotyczy realizacji zadania określonego w punkcie 1 ust. 10);

 

5)    w przypadku realizacji zadania w trybie pracy zdalnej oferent wyraża zgodę na udostępnienie numeru telefonu, pod którym będzie dostępny dla odbiorców zadania poprzez umieszczanie numeru telefonu m.in. na plakatach, ulotkach, materiałach informacyjnych przygotowanych przez Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Biura i Urzędu Miasta. Nie dotyczy realizacji zadania określonego w punkcie 1 ust. 10).

 

 

6.       Termin i miejsce składania ofert:

 

1)      oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 3) Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Dworcowa 31/6, w terminie do dnia 9 lutego 2021 roku, do godz. 15.00;

 

2)      przyjmowane będą tylko oferty złożone na druku: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – OFERTA, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

 

3)      o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Biura;

 

4)      oferty, które wpłyną do Biura po terminie wskazanym w ust. 1) zostaną odrzucone;

 

5)      Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania procedury składania ofert przed upływem terminu ich składania oraz prawo do wprowadzenia zmian w ogłoszeniu.

 

7.       Wymagania niezbędne:

 

1)      oferty powinny być składane na druku FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – OFERTA, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

 

2)      do ofert należy dołączyć następujące dokumenty:

 

a)    aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu/osoby składającego ofertę;

 

b)    dokumenty potwierdzające kwalifikacje oferenta (kserokopia dyplomu ukończenia studiów, certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające odbyte szkolenia, doświadczenie zawodowe etc.);

 

c)     dokument potwierdzający posiadane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodu - w przypadku prawników;

 

d)    podpisaną klauzula informacyjną, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

 

8.   Postanowienia końcowe:

 

1)      wyniki procedury składania ofert przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Biura oraz zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - www.bip.mops.zgora.pl oraz na stronie internetowej Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze - www.probal.zielonagora.pl

 

2)      na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, administratorem danych osobowych, zawartych w złożonych ofertach jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia procedury zakupu usług w 2021 r. świadczonych w siedzibie Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, a także poza siedzibą Biura, na terenie Miasta Zielona Góra w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

 

3)      informacje i wyjaśnienia związane z ogłoszeniem o zakupie usług na 2021 r. można uzyskać w siedzibie Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Dworcowej 31/6 lub pod nr telefonu 68 411 51 76, 68 411 51 75 lub 68 411 51 70 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.

 

                                                                              

 

                                                  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                    (-)

                                                                           Renata Mach

« powrót
Załączniki